Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Grad